2023-03-15

تفکر حل مساله در جغرافیای سیاسی
پادکستی از ایمان فانی

مشکلات و رویدادهای سیاسی اموری هستند که امروزه زندگی همه از آن متاثر می شود و همگان بدنبال آن هستند که این رویدادها و مشکلات سیاسی را به زعم خود تحلیل و برای آن پاسخی بیابند.
عوامل دخیل در رویدادهای سیاسی و تاریخی به شیوه های گوناگونی تبیین و تحلیل می شود.
در برخی تحلیلها نقش شخصیتی و روانشناسی افراد در مرکز تحلیل این رویدادها قرار می گیرد. برخی دیگر در ساختار طبقاتی نقش منافع و اقتصاد سیاسی طبقات حاکم در مرکز توجه اشان است. در بسیاری کتابها و نوشته ها نقش اعتقادات و رویکردهای ملی، مذهبی و قومی یا تمدنی را مبنای تحلیل رویدادها وکنش های سیاسی می شناسند. که در همه این موارد بروز مشکلات و رویدادهای سیاسی و تاریخی در بستر و در چهارچوب سیاستگذاری ها و عوامل ملی و درونی ارزیابی و مورد بررسی قرار می گیرد و بر پایه نوع ارزیابی نسخه هایی هم پیچیده می شود و راه حلهایی ارائه می گردد. در پادکست فوق آقای «ایمان فانی» دیدگاه و ذهنیتی را ارائه می دهد که درک آن به ما کمک می کند که مسئله را در ابعادی وسیع تر ببینیم. او ضمن اینکه هیچ یک از نگاههای فوق را در تحلیل سیاسی و علل رویدادها به کلی مردود نمی داند، ولی جغرافیای سیاسی را مبنای تمام رویکردهای یک ملت در گذر زندگی اجتماعی آن ملت دخیل و اساسی معرفی می کند و معتقد است که تنها دیدگاهی که مردم کشورهای مغلوب را از خودخوری منتهی به خودیرانگری باز می دارد دیدگاه جغرافیای سیاسی است. او حتی منافع و مضار ناسیونالیسم و گلوبالیسم را هم امری می داند که متناسب به جغرافیای سیاسی هر کشور قابل ارزیابی است. از جمله نقش راهها و ارتباطات، به مفهوم عام آن، در این دیدگاه یکی از عوامل مهم ژئوپلیتیک بشمار می آید. در این دیدگاه دموکراسی نتیجه پیشرفت و پیروزی بر مشکلات است و نه اینکه دموکراسی راه غلبه بر مشکلات باشد.

شما را به شنیدن این پادکست دعوت می کنم.منبع: سایت تلگرامی ایمان فانی به نام "علوم غیر انسانی" به آدرس @inhumannica

انتشار مطلب فوق فقط با ذکر نام ماخذ مجاز است.