باما باشید:
تازه ترینها:

2020-07-12

امپراطوری ایالات متحده آمریکا - قدرت جهانی بی پروانوشته: دانیل گنسر
ترجمه: مهدی مترجم

2- ایالات متحده آمریکا یک الیگارشی استدانیل گنسر Dniele Ganser دارای دکتری فلسفه، تاریخدان و محققی سویسی است که تحقیق خود را در امور صلح مجدانه پیگیری می‌کند . او از مشهورترین چهره‌های جنبش صلح اروپاست. نتیجه تحقیقات او در زمینه صلح انتشار، چندین کتاب از جمله جنگ نامشروع Illegale Kriege، ناتو-ارتش مخفی در اروپا Nato-Geheimarmeen in Europa، اروپا در نشئگی نفت Europa im Erdölrausch، جنگ بزرگ بعدی Der nächste große Krieg و چندین کتاب و مقاله و کنفرانس دیگر می باشد. آخرین اثر او کتاب امپراطوری ایالات متحده آمریکا قدرت جهانی بی پروا IMPERIUM USA Die Skrupellose Weltmacht می‌باشد که او آنرا در نیمه آوریل 2020 منتشر ساخت این کتاب شامل 15 بخش در 400 صفحه است بخش اول آن قبلاً درهمین سایت (سایت منو تو ما) تقدیم خوانندگان شد. هم اینک ترجمه بخش دوم این کتاب را به حضورتان تقدیم می کنم.


2020-05-23

امپراطوری ایالات متحده آمریکا - قدرت جهانی بی پروانوشته: دانیل گنسر
ترجمه: مهدی مترجم

1- آمریکا بزرگترین خطر برای صلح جهانی است
دانیل گنسر Dniele Ganser دارای دکتری فلسفه، تاریخدان و محققی سویسی است که تحقیق خود را در امور صلح مجدانه پیگیری می‌کند . او از مشهورترین چهره‌های جنبش صلح اروپاست. نتیجه تحقیقات او در زمینه صلح انتشار، چندین کتاب از جمله جنگ نامشروع Illegale Kriege، ناتو-ارتش مخفی در اروپا Nato-Geheimarmeen in Europa، اروپا در نشئگی نفت Europa im Erdölrausch، جنگ بزرگ بعدی Der nächste große Krieg و چندین کتاب و مقاله و کنفرانس دیگر می باشد.

« کتاب امپراطوری ایالات متحده آمریکا قدرت جهانی بی پروا IMPERIUM USA Die Skrupellose Weltmacht» کتابی است که او آنرا اخیرا یعنی در نیمه آوریل 2020 منتشر ساخته است. این کتاب شامل 15 بخش در 400 صفحه است که ترجمه بخش اول این کتاب را در اینجا تقدیم علاقمندان به عدالت، صلح و حقیقت می‌کنم. بخشهای بعدی را هم به مرور ترجمه و در اختیار علاقمندان قرار خواهم داد.
مهدی مترجم2020-02-24

تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس نوشته محمود محمودفصل چهاردهمعلل جنگ روس با ایران در سال ۱۲۴۱ هجری (۱۸۲۶ میلادی) و انعقاد معاهده ترکمان‌چای در سال ۱۲۴۳ هجری (۱۸۲۸ میلادی)پس از انعقاد معاهده گلستان با دولت روس و معاهده ۱۲۳۹ هجری (۱۸۱۴ میلادی) با دولت انگلیس، ایران همه‌ساله گرفتار جنگ‌های داخلی بوده. با دول خارجی جنگ پیش نیامد جز اینکه در سال ۱۲۳۶ هجری (۱۸۲۱ میلادی) در سر موضوع مهاجرت بعضی از ایلات آذربایجان و قضایای دیگر با دولت عثمانی اختلافات بروز کرد و نتیجه آن منجر بجنگ شد. قشون ایران در تحت فرماندهی عباس میرزا نایب‌السلطنه از سرحدات دولت عثمانی عبور نموده در تریاق قلعه با قشون عثمانی جنگ کرده بآنها شکست داد و شهرهای موش، بطلیس، وان و سایر نواحی آن قسمت را اشغال نمود و دولت عثمانی نیز از راه بغداد جلو آمده کرمانشاه را تهدید نمود.


2020-02-24

تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس نوشته محمود محمودفصل سیزدهممناسبات دولت انگلیس با ایران در سالهای ۱۸۱۵ تا ۱۸۲۶ میلادیسر هنری ویلوک متجاوز از ده سال در ایران بسمت نمایندگی دولت انگلیس مقیم بود. توقف او از اواخر سال ۱۸۱۵ تا اواخر ۱۸۲۵ طول کشید. سیاست این ایام دولت انگلیس را در ایران باید سیاست بی‌اعتنائی نسبت بایران نام نهاد.[۱] چه در این تاریخ تقریباً انگلستان با ایران قطع علاقه نموده و در هندوستان، افغانستان و ممالک آسیای مرکزی مشغول بسط نفوذ سیاسی و استعماری بود. اگر چه در ایران نمایندهٔ سیاسی داشت ولی وظیفه او فقط مخالفت با اولیای امور ایران بود. البته این نماینده مختار اجرای وظیفه مینمود، منتهی اجرای وظیفه منفی و مخالف. اول کاریکه در زمان این وزیر مختار اتفاق افتاد اخراج صاحب‌منصبان انگلیسی از قشون ایران بود.


2020-02-24

تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس نوشته محمود محمودفصل دوازدهممختصری از اوضاع افغانستانبعد از این تاریخ موضوع افغانستان نیز یکی از مسائلی است که اسباب بهانه دولت انگلستان شده و انگلستان در سر آن با ایران بنای ستیزگی را گذاشت. درست مانند روسها که در سر موضوع گرجستان اسباب استیلای قفقاز را فراهم آوردند دولت انگلیس نیز موضوع افغانستان را بهانه کرده از یکطرف اسباب نارضایتی امراء آن مملکت را از سلطهٔ ایران بافغانستان فراهم نمود، از طرف دیگر وسائل ضعف دولت ایران را بطریقی که اشاره میشد مهیا ساخت، آنوقت زمینه بدست آورد و بهتر توانست بتوسعه دایره نفوذ و قلمرو خود در ممالک ماوراء رود سند موفق شود.


2020-02-24

تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس نوشته محمود محمودفصل یازدهممناسبات انگلستان با ایران بعد از معاهده (۱۸۱۴) ۱۲۲۹ هجریقبل از پایان سال ۱۸۱۴ مستر هنری الیس با مستر ویلوک که سمت منشی‌گری مستر الیس را داشت عازم لندن شدند. معلوم است که دولت ایران در تقاضاهای خود مصر بوده و جداً مطالبه وجوه قراردادی را مینمود، بعلاوه حاضر نبود برفتن صاحب‌منصبان انگلیسی از قشون ایران رضایت دهد.
بعد از رفتن الیس، موریر در دربار شاهنشاه ایران از جانب دولت انگلیس سمت وزیر مختاری یافت و در بهار سال ۱۸۱۵ (۱۲۳۰ هجری قمری) مازنداران و استرآباد را سیاحت نمود و شرح مفصلی از اوضاع و احوال ترکمن‌ها در سفرنامه خود مینگارد.


2020-02-24

تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس نوشته محمود محمودفصل دهماوضاع اروپا در سالهای ۱۸۱۳-۱۸۱۴-۱۸۱۵وقایع سیاسی ایران در این اوقات تا حدی مربوط باوضاع سیاسی اروپا است که مصادف با سنوات اخیر امپراطوری ناپلئون میباشد، چه ظهور ناپلئون و خطر او در قاره اروپا و دست‌اندازیهای او بممالک شرقی مدعیان او را بدست و پا انداخت که بکوشند تا در این ممالک رخنه کنند و حکومتهای آنها را بهروسیله شده در دست خود داشته باشند. این بدبختی برای ایران هم روی داد و خواهی نخواهی این مملکت نیز بدایره سیاست بین‌المللی کشیده شد و از آن روزی که در این دام افتاد دیگر رهائی پیدا نکرد و دنباله آن تا امروز هم کشیده شده است.


2020-02-24

تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس نوشته محمود محمودفصل نهممراجعت سر گور اوزلی بلندن و سفارت میرزا ابوالحسن خان شیرازی بدربار امپراطور روسپادشاه ایران خود را برای مبارزه با روسها حاضر نموده بود شاید بتواند اراضی از دست رفته را بدست آورد، ولی از آنطرف انگلیس‌ها مایل بودند خیال روسها راحت باشد تا بتوانند خودشانرا برای جنگ با ناپلئون حاضر کنند و بهمین نظر بود که کوشیدند تا روابط دولت عثمانی نیز با روسها حسنه شود و بدولت ایران نیز وعده صریح دادند که بعد از عقد معاهده گلستان دولت ایران یک نفر سفیر فوق‌العاده بدربار امپراطور روس روانه خواهد نمود و سر گور اوزلی هم با فرمانفرمای کل قفقاز واسطه خواهند شد که امپراطور روس اراضی و شهرهای ایران را مسترد دارد. روی همین قول و قرار بود که اولیای امور ایران راضی شدند باین عهدنامه تن در دهند.


2020-02-07

تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس نوشته محمود محمودفصل هشتموقایع ایران تا انعقاد معاهده گلستاناتحاد ناپلئون با پول امپراطور روس در سال ۱۸۰۰ دولت انگلیس را وادار نمود که سر جان ملکم را با تحف و هدایای فراوان با مخارج زیاد بدربار ایران بفرستد تا بهر قیمتی شده با دولت ایران اتحاد تعرضی و دفاعی ببندد. در این معاهده دولت ایران متعهد شد افغان‌ها را تأدیب نموده از تجاوزات آنها بخاک هندوستان جلوگیری نماید و هرگاه از ملت فرانسه عدۀ بخواهند قدم بخاک ایران گذارند آنها را بقتل رسانند و نگذارند وارد مملکت ایران گردند. هنوز مرکب امضاهای این معاهده خشک نشده بود که سیاست اروپا بواسطۀ قتل پول امپراطور روس (۱۸۰۱) تغییر نمود و الکساندر اول امپراطور ممالک وسیعه روسیه گردید و او طرفدار جدی انگلیسها و دشمن خطرناک ناپلئون بود.


2020-02-07

تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس نوشته محمود محمودفصل هفتماروپا بعد از معاهده تیلسیتقبلا اشاره شد که در ملاقات تیلسیت یک قرارداد سری نیز بین ناپلئون و الکساندر اول امپراطور روسیه منعقد گردید و انگلیسها بوسیله کنت دانترگ از مضمون آن مطلع شدند.
یکی از شرایط قرارداد سری این بود که امپراطور روس تعهد نموده بود تمام بنادر ممالک وسیع روسیه را به روی تجارت دولت انگلیس مسدود نماید و کشتی‌های جنگی دول بحری اروپای شمالی را با کشتیهای جنگی روسیه توأم نموده علیه قوای بحری انگلستان داخل عملیات گردند. در عوض ناپلئون قبول نموده بود امپراطور روس برای استحکام پایتخت خود ممکلت فنلاند را ضمیمه قلمرو امپراطوری خود گرداند.